szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Biblioteka

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA

W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne

 1. Bibliotekarzowi zaleca się zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki podczas wykonywania obowiązków w kontakcie z innymi osobami, częstą dezynfekcję rąk lub korzystanie z rękawiczek.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
 3. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o limicie osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu bibliotecznym (max. 3 osoby).
 4. Ograniczona zostaje  możliwość korzystania z kącików dla dzieci i czytelni oraz przebywania między regałami książek.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa preferowany jest kontakt oraz rezerwowanie zbiorów drogą mailową za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie biblioteki bibliotekaspswiatniki.pl.tl w zakładce „Kontakt”, mailowo biblioteka.spswiatniki@gmail.com lub za pośrednictwem e-dziennika Librus.
 6. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 7. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 1. Okres kwarantanny dla książek wynosi 48 godzin, a innych materiałów przechowywanych w bibliotekach o powierzchni plastikowej (np. płyty) do 72 godz.
 2. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał.
 3. Miejsce odbioru książek jest systematycznie dezynfekowane.
 4. Zwrotu książek i podręczników należy dokonywać według obowiązujących zasad:
 5. do zwracanej książki należy dołączyć kartkę z danymi czytelnika (imię, nazwisko ucznia, klasa),
 6. komplety podręczników zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa. (należy usunąć z podręczników papierowe okładki i naklejki, wymazać zapisanych ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książek – np. sklejenie rozdarcia).
 1. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 2. Przyjęte książki należy wyłączyć  z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie włączyć do użytkowania.
 3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 4. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku jakiegoś egzemplarza podręcznika rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności lub odkupienia podręcznika.
 5. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 6. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce, jeżeli nie ma przeciwskazań, zachować bezpieczną odległość, zdezynfekować ręce lub mieć rękawiczki.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA I KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW

SP IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

Podstawa prawna:

Art. 22aj Ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2245)

1. Podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupione w ramach dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, gromadzone są w bibliotece szkolnej oraz będą użytkowane przez okres minimum trzech lat.

2. Podręczniki podlegają uproszczonej ewidencji. Dokumentacja związana z wypożyczaniem podręczników przechowywana jest w bibliotece szkolnej.

3. Nauczyciel bibliotekarz:

a) wypożycza uczniom podręczniki na okres od września do czerwca danego roku szkolnego;

b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu;

4. Do wypożyczenia podręczników oraz otrzymania materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie klas Szkoły Podstawowej.

5. Uczniowie w obecności wychowawcy wypożyczają podręczniki na początku roku szkolnego, w godzinach pracy biblioteki szkolnej, w sposób ustalony przez nauczyciela bibliotekarza.

6. Uczniowie podczas wypożyczania powinni zwrócić uwagę na stan podręczników, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi lub wychowawcy.

7. Uczniowie klas 4-8 kwitują odbiór podręczników własnoręcznym podpisem na dokumencie w dniu ich wypożyczenia, a uczniowie klas 1-3 otrzymują pakiety podręczników od wychowawcy.

8. Określa się następujące zasady korzystania z podręczników:

a) uczeń ma prawo korzystać z podręcznika w szkole i w domu;

b) uczeń ma obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem (założenie okładki, podpisanie długopisem tylko w wyznaczonym miejscu, nie wyrywanie kartek, itp.);

9. Uczniowie oddają podręczniki, materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej w terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem a wychowawcą klasy.

10. Podczas dokonywania zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej nauczyciele, o których mowa w pkt 9 dokonują oględzin podręcznika i określają jego dalszą przydatność do użytku.

 1. 11. Ustala się następujące stopnie zużycia podręcznika:
  1. a) podręcznik nadający się do dalszego użycia;
  1.  
 • b) podręcznik nie nadający się do ponownego użycia (brak stron, niemożliwość odczytania zamieszczonych tekstów, ewentualny brak dokumentu towarzyszącego np. płyty CD, itp.).
  •  

12. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia podręcznika lub dokonania zwrotu kosztu zakupu nowego podręcznika. Wpłaty dokonuje się bezpośrednio w sekretariacie szkoły.

13. W przypadku gdy uczeń przechodzi do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest zwrócić wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki.

14. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

15. Sprawy sporne związane z wypożyczaniem i zwrotem podręczników rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:

– wypożyczając je do domu;

– czytając lub przeglądając na miejscu (w czytelni).

3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w ciągu roku szkolnego – od poniedziałku do piątku w godzinach jej otwarcia, które uzależnione są od potrzeb organizacyjnych szkoły.

4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres dwóch tygodni. W klasach pierwszych jedną książkę. Po tym czasie materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

5. Jeżeli czytelnik nie przeczyta książki w wyznaczonym terminie, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i poprosić o jej prolongatę (przedłużenie terminu zwrotu).

6. Czytelnik może zarezerwować potrzebną książkę bezpośrednio w bibliotece lub mailowo, korzystając z formularza na stronie internetowej biblioteki a także przez dziennik elektroniczny Librus  (e –biblio). Prośby uwzględniane są w kolejności zgłoszeń.

7. Wypożyczane materiały należy szanować. Ewentualne szkody powstałe podczas użytkowania materiałów, czytelnik powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi przy ich zwrocie.

8. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną książkę lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

10. W przypadku zmiany szkoły, uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

REGULAMIN CZYTELNI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH

1. Czytelnia służy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

2. W czytelni obowiązuje cisza.

3. Ze znajdujących się w czytelni komputerów można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.

4. Podłączanie do ww. komputerów zewnętrznych nośników danych lub urządzeń może się odbywać wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

Skip to content