szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Hymn szkoły

Tradycje szkoły – Ceremoniał szkolny

Najważniejszym zadaniem Szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach z uczniami są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. W związku z tym należy uczyć młodzież zasad postępowania w sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych, kształtować  i wpajać podstawowe wzorce postaw i zachowań patriotycznych, którymi są między innymi: umiłowanie ojczyzny, szacunek do symboli  i barw narodowych, tradycji i zwyczajów.

Symbolami  Szkoły są:

  1. Patron – Adam Mickiewicz.
  2. Logo szkoły.

Patron Szkoły – Adam Mickiewicz

ak wynika z zapisek kronikarskich dotyczących historii Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych, w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku po zakończeniu II wojny światowej nadano jej imię Adama Mickiewicza naszego, wielkiego polskiego poety.

Adam Mickiewicz to jeden z najwybitniejszych poetów Polski, którego dzieła na trwałe zapisały się na kartach polskiej literatury. Ten Wieszcz Narodowy – polski twórca romantyczny, poeta, wizjoner, publicysta, działacz polityczny –  jest Patronem naszej Szkoły.   

 

Hymn Szkoły

  trosce o rozwój tradycji Szkoły jesienią 2006 roku przeprowadzono wśród uczniów konkurs na tekst hymnu szkoły. Członkowie komisji konkursowej spośród zgłoszonych prac wyłonili  najciekawsze teksty. Z nich utworzony został jednolity tekst hymnu szkolnego, do którego dopasowano melodię krakowiaka – tradycyjnego tańca regionalnego. Tę szkolną pieśń znają wszyscy uczniowie i śpiewają podczas ważnych uroczystości państwowych i szkolnych. W tym też roku powstał w Szkole Kącik Patrona Adama Mickiewicza. Cytat poety „Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą” stał się mottem przewodnim dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.


 

Sztandar Szkoły

 czerwcu 2007 r. odbyła się wspaniała uroczystość poświęcenia i nadania szkole Sztandaru. Głównym pomysłodawcą i fundatorem tego przedsięwzięcia był ksiądz kanonik Stanisław Czulak, proboszcz parafii w Świątnikach Górnych. Tę wspaniałą inicjatywę wsparło finansowo także wielu sponsorów – sympatyków naszej Szkoły. W oczekiwaniu na podniosłą i uroczystą chwilę nadania Sztandaru naszej Szkole, uczniowie aktywnie uczestniczyli w cyklicznych zajęciach poświęconych pamięci Patrona Szkoły oraz konkursie recytatorskim jego utworów – „W krainie poezji Adama Mickiewicza”. 2 czerwca 2007 r. – ten wyjątkowy dzień w historii naszej Szkoły – rozpoczął się uroczystym przemarszem pocztu sztandarowego ze Szkoły do kościoła parafialnego, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. W drodze towarzyszyła im Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Świątniki Górne. Podczas uroczystej Mszy świętej nastąpiło poświęcenie Sztandaru przez ks. Stanisława Czulaka. Dalsze uroczystości odbywały się w budynku Spółdzielni Pracy „Przyszłość”, gdzie nastąpiło uroczyste przejęcie Sztandaru przez Dyrektora Szkoły Roberta Kozłowskiego od przedstawicieli Rady Rodziców. Pan Dyrektor  przekazał następnie Sztandar uczniom naszej Szkoły. Następnie odbyła się prezentacja przygotowanego na tę okazję programu artystycznego. Po pięknych występach zaproszono zebranych gości na okolicznościową wystawę   „Z życia szkoły” oraz poczęstunek do budynku szkolnego. Wielu gości z tej okazji dokonało pamiątkowych wpisów w Kronice Szkoły.

Sztandar szkolny jest symbolem Polski, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest nasza Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem Sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie Sztandaru do prezentacji, właściwych postaw oraz jego poszanowania.

    Poczet Sztandarowy uczestniczy w następujących uroczystościach na stałe wpisanych w harmonogram pracy Szkoły:

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego,
  2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych,
  3. Święto Odzyskania Niepodległości,
  4. Święto 3 Maja,
  5. Zakończenie roku szkolnego,
  6. Msze św. z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Poczet Sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. W związku z tym  bierze udział
w innych uroczystościach związanych z życiem szkoły oraz patriotycznych uroczystościach  szkolnych i pozaszkolnych związanych ze świętami narodowymi
i innymi organizowanymi przez władze, instytucje i organizacje lokalne.

Każdy uczeń oraz pracownik Szkoły zobowiązany jest do przestrzegania ceremoniału szkolnego oraz szanowania godła państwowego, flagi państwowej, hymnu państwowego oraz hymnu szkolnego i Sztandaru Szkoły.

 

 

 

 

 

Skip to content