szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Tylko ten dokument składają rodzice/opiekunowie prawni dziecka (5-letniego), które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczało do oddziału przedszkolnego i chcą, aby dziecko kontynuowało realizację wychowania przedszkolnego  w roku 2024/2025  w naszej szkole. Rodzice/ opiekunowie prawni nie składają żadnych innych dokumentów.

Termin złożenia deklaracji – do 16 lutego 2024 r.

A także,

oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i dodatkowych zawartych w Zarządzeniu Nr 1111/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 22 stycznia 2024 r., §1 ust.9-13, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych.

Wyżej wymienione dokumenty składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Termin składania dokumentów: 26 lutego 2024 r. – 25 marca 2024 r.

Kandydaci zamieszkali w innej gminie mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc, jakie pozostaną po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym w stosunku do dzieci gminnych. Kandydaci, ci są również objęci procedurą rekrutacyjną.

Dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata dopiero po zakwalifikowaniu dziecka przez komisję rekrutacyjną do oddziału przedszkolnego

Termin złożenia formularza potwierdzenia woli:
 08 kwietnia 2024 r. –  12 kwietnia 2024 r.          

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wymaganych dokumentów pismem drukowanym.

Dokumenty zawierające braki formalne (wypełnione nieprawidłowo) będą odrzucone przez komisję rekrutacyjną.

Wymagane jest podpisanie dokumentów przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko powinna dołączyć do wniosku kserokopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

W przypadku rodziny zastępczej lub pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającą objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełniane kryteria składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

                                                                    

Skip to content