szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Monitoring – klauzula informacyjna

Komunikat Dyrektora w sprawie klauzuli informacyjnej dotyczącej monitoringu wizyjnego.

MONITORING
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

Klauzula informacyjna
„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor szkoły tel: 12-270-50-40, mail: szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Świątnikach Górnych możliwy jest pod adresem email: ido@and.info.pl
  3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora/ przepis prawa.
  5.  Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Skip to content