szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Egzamin ósmoklasisty

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W dniach 14, 15 i 16 maja 2024 r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty.

Najważniejsze informacje dotyczące organizacji tego egzaminu.

Ezaminu ósmoklasisty:

1. język polski– 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka– 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny– 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów:

języka polskiego,

matematyki,

języka obcego nowożytnego.

W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Uczniowie, którzy przedstawią opinię o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub zaświadczenie lekarskie mogą ubiegać się o dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

UCZNIOWIE UPRAWNIENI DO DOSTOSOWANIA FORM I WARUNKÓW EGZAMINU

Egzamin ósmoklasisty powinien odbywać się w oddzielnej sali, jeżeli zdający korzysta z co najmniej jednego z następujących dostosowań:
a. korzystanie z urządzeń technicznych
b. korzystanie z płyty CD z dostosowanym nagraniem w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego
c. udział nauczyciela wspomagającego (członka zespołu nadzorującego) w czytaniu i/lub pisaniu
d. czas przedłużony o dodatkowe przerwy.

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów:

 • Język polski – 120 minut
 • Matematyka – 100 minut
 • Język obcy nowożytny – 90 minut

Jeżeli jest mowa o przedłużeniu czasu pracy z arkuszem egzaminacyjnym ze względu na wskazane wcześniej dostosowania, oznacza to, że pracę z arkuszem można przedłużyć:

 • z języka polskiego nie więcej niż o 60 minut,
 • z matematyki nie więcej niż o 50 minut,
 • z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

Jeżeli zdający korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu, przebieg egzaminu ósmoklasisty musi być rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy egzaminacyjnej.

  Arkusz dostosowany do dysfunkcji, może uwzględniać:


a) przedłużenie czasu;

b) uprawnienie do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych);

c) korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego;

d) zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny pracy egzaminacyjnej LUB gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji);

e) korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi zdającego do zadań otwartych (możliwe tylko wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i gdy uczeń lub słuchacz w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem);

f) pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej);

g) Zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniających specyficzne trudności w uczeniu się.


WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 • do 28 września 2023 r. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów   i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,    
 • do 30 września 2023 r. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:
  – języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
  – zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym, 
 • do 16 października 2023 r. Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej; w przypadkach losowych również później, niezwłocznie po ich otrzymaniu,
 • do 21 listopada 2023 r.  Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych  uczniowi przez radę   pedagogiczną.  Jeżeli  konieczność  dostosowania  warunków i form egzaminu nastąpiła po 22 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach,       
 • do 24 listopada 2023 r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.       
 • 3 lipca 2024r. Udostępnienie w ZIU (SIOEO) wyników egzaminu ósmoklasisty.
 • do 3 lipca 2024 r. Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki, zaświadczenia i informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty do szkół.    
 • 3 lipca 2024 r. Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.       

Szczegółowe informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 są dostępne na stronie internetowej:

cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory

oke.krakow.pl/w zakładce egzamin ósmoklasisty

Jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym

Skip to content