szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

RODO

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE

Pragniemy poinformować, że gromadzimy Wasze dane osobowe wyłącznie w celu realizacji statutowych zadań Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych. Dane te zbieramy zawsze za Państwa zgodą, informujemy o celu i czasie przetwarzania.

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym jedynie w takim celu, na jaki wyraziliście zgodę. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie wykorzystujemy ich do innych celów.

Z faktem przetwarzania danych przysługuje Państwu szereg praw. Najważniejsze z nich to:

  • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych — na tej podstawie można żądać przekazania informacji o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, oraz planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo do sprostowania — na tej podstawie można żądać usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  • prawo do usunięcia danych — na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania — w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych za wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą;
  • prawo do przenoszenia danych — na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą — Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi;
  • prawo wycofania zgody — jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, macie Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.
  • prawo do skargi — w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych( Dz.U. 2018 poz. 1000) lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych ul. K. Bruchnalskiego 35 32-040 Świątniki Górne, tel.: 12 270 50 40
Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się listownie pod powyższym adresem bądź poprzez pocztę elektroniczną: iod@and.info.pl

Skip to content