szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Historia Szkoły

Na podstawie zapisów kronikarskich dowiadujemy się, że w połowie XIX w. Świątniki nie posiadały jeszcze szkoły. Mimo, to nauczanie dzieci odbywało się w prywatnym domu pana Pachonia, a naukę czytania, pisania i rachunków prowadził niejaki „pościdziej”.

Do budowy szkoły doszło dopiero w roku 1864, po wyegzekwowaniu na drodze sądowej nie zapłaconych przez 24 lata odsetek od legatu ks. Wojciecha Zakulskiego (w wysokości 1000 dukatów holenderskich) na rzecz szkoły.Za uzyskaną sumę wybudowano szkołę ludową, zwaną parafialną. Dnia 20 października 1865 r. nastąpiło poświęcenie budynku szkolnego. W nowo otwartej szkole pracowało początkowo dwóch nauczycieli. Frekwencja była wysoka, gdyż uczęszczały do niej dzieci z Konar, Olszowic, Rzeszotar, Ochojna i Wrząsowic.

Pod koniec XIX w. szkoła często nie funkcjonowała z powodu epidemii chorób zakaźnych (takich jak: czerwonka, tyfus, cholera i szkarlatyna).

Wraz z rozpoczęciem XX wieku Świątniki Górne przeżywały najcięższy okres w historii swego istnienia. Wybuch I wojny światowej odbił się negatywnie także na szkolnictwie. W latach 1919 – 1920 szkoła została zamknięta ze względu na bardzo trudne warunki. W kolejnych latach 1920 – 1921 trwały remonty budynku i nauka rozpoczęła się 15 września 1921 roku.

W istniejącej trudnej sytuacji najważniejszym problemem stała się konieczność budowy nowej szkoły powszechnej, ponieważ nauka w rozrzuconych, wynajmowanych lokalach, a także wyremontowanym, ale starym już budynku szkoły była nieodpowiednia pod wieloma względami. Gmina posiadała już parcelę budowlaną pod budynek szkoły nabytą jeszcze w roku 1912. W dniu 1 kwietnia 1935 roku zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, który zbierał fundusze w drodze dobrowolnego opodatkowania się mieszkańców. Pozyskane w ten sposób środki finansowe wykorzystano na wypalenie we własnym zakresie cegieł, sporządzenie planów i rozpoczęcie budowy pierwszego skrzydła nowej szkoły. W sierpniu 1939 roku wykonano wykopy i zalano płytę piwnic pod zachodnim i środkowym skrzydłem budynku, parter oraz trochę murów I piętra. 20 sierpnia 1939 r. wmurowano płytę pamiątkową. Rozpoczęcie budowy szkoły było dużą zasługą ówczesnego kierownika szkoły pana Romana Morawieckiego.

Prace przy budowie szkoły zostały przerwane z powodu wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 r. Pomimo okupacji szkoła funkcjonowała, zabroniono jednak nauki języka polskiego, historii i geografii. Nauka zakazanych przedmiotów przeniosła się w domowe pielesze. Rozpoczęło się tajne nauczanie, dzięki któremu młodzież nie została pozbawiona dostępu do nauki języka ojczystego i patriotycznego wychowania.

Po wojnie rozpoczęto prace kontynuacyjne związane z budową nowej szkoły. Gmina otrzymała subwencję i wykończyła zachodnie skrzydło budynku. W sierpniu 1948 r. kierownik szkoły pan Roman Morawiecki przeszedł na emeryturę, a stanowisko to objęła pani Helena Leszczyńska (Stadniczenko). W drugiej połowie lat czterdziestych po zakończeniu wojny szkole nadano imię Adama Mickiewicza. W latach 1948 – 1949 zmieniła się nazwa szkoły na Szkoła Średnia Ogólnokształcąca stopnia podstawowego, czyli Szkoła Podstawowa. W maju 1950 roku oddano do użytku cztery sale w wykończonym skrzydle. 8 maja 1950 r. odbyło się uroczyste otwarcie części nowej szkoły. Od dnia 1 marca 1951 r. stanowisko kierownika szkoły objął pan Ignacy Hyży. W latach 1953 – 1954 prężnie działała organizacja harcerska. Jesienią jedną z sal oddano dla przedszkola. Prowadzono również prace nad odnowieniem budynku szkoły. Wiosną w 1956 r. zagospodarowano teren wokół nowej szkoły.

Jesienią 1956 r. pan prof. Jan Matys zainicjował budowę drugiego skrzydła szkoły. Na ogólnym zebraniu rodziców został powołany Komitet Budowy. W roku 1957, dzięki zabiegom kierownika szkoły pana Ignacego Hyżego, zaczęto budowę drugiego,środkowego skrzydła Szkoły Podstawowej. Prace wykończeniowe przy szkole prowadziła Gromadzka Rada Narodowa, która otrzymała na ten cel fundusze państwowe. Miejscowe społeczeństwo wsparło tę inwestycję finansowo, a także pracami społecznymi na rzecz szkoły. Drugie skrzydło Szkoły Podstawowej oddano uroczyście 1 września 1960 roku. W tym czasie pani Antonina Hyży pełniła obowiązki kierownika szkoły, które w latach 1960 – 1962 przejęła pani Anna Kotarba.

Dzieci uczyły się już w jedenastu oddziałach w systemie dwuzmianowym. W 1962 r. w budynku „starej” Szkoły Podstawowej ulokowane zostało Państwowe Przedszkole w Świątnikach Górnych. W tym roku także podłączono w szkole telefon, dokończono ogrodzenie siatką oraz została założona brama wjazdowa. W latach 1962 – 1963 obowiązki kierownika pełnił pan Zdzisław Chłopek. Ponadto rozpoczęto także prace nad budową boiska sportowego. Kolejnym kierownikiem szkoły w latach 1963 – 1964 został pan Jan Graszkiewicz. Dnia 9 lutego 1965 r. na zebraniu społecznym poruszono problem budowy trzeciego skrzydła szkoły. W połowie lat sześćdziesiątych po raz pierwszy zostały zakupione do szkoły dwa telewizory. Od 1 czerwca 1970 r. obowiązek kierowania szkołą powierzono pani Magdalenie Piątek, a od 1971 r. jej zastępcą została pani Marianna Walas. Od 1973 r. wraz z powstaniem Zbiorczej Szkoły Gminnej na miejsce dotychczasowego stanowiska  kierownika szkoły powołano dyrektora, którym nadal pozostawała pani Magdalena Piątek.

Wraz z wprowadzonymi zmianami od lat 70 – tych w naszej szkole zaczął funkcjonować Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Świątnikach Górnych. Funkcje Gminnych Dyrektorów i Wicedyrektorów Szkół w latach 1973 – 1984 pełnili: Tadeusz Nowak, Mieczysław Twardowski, Edward Jankowski, Maria Borończyk – Mróz, Zdzisław Haraburda, Barbara Chrobaczyńska, Magdalena Piątek.

Na początku lat 80 – tych został wyasfaltowany plac apelowy przed budynkiem szkoły. W1984 r. powołano do istnienia Inspektoraty Oświaty i Wychowania. W tym roku pani Barbara Chrobaczyńska, pełniąca dotychczas funkcję Gminnego Dyrektora Szkół, została pierwszym Inspektorem Oświaty. W rozpoczynającym się roku szkolnym 1984/1985 osobą pełniącą obowiązki dyrektora szkoły była pani Maria Rup. W następnym roku szkolnym 1985/1986 funkcję dyrektora szkoły objęła pani Barbara Chrobaczyńska. Pełnienie funkcji Inspektora Oświaty powierzono pani Barbarze Musztafa, a jej zastępcą była pani Kazimiera Łuba.

Ważnymi inwestycjami, które zostały zrealizowane w latach 80 – tych było wykonanie elewacji szkoły i wymiana ogrodzenia (od strony ulic: Bielowicza i Ekologicznej) oraz przeprowadzenie gazu i wodociągu miejskiego. W 1989 r. wszczęto rozmowy na temat budowy sali gimnastycznej. W tym celu został powołany Komitet Rozbudowy Szkoły, na czele którego stanęła pani Wanda Kułaj i pan Kazimierz Bałaziński.

Od września 1990 r. powróciła do szkół nauka religii. W miesiącu październiku tego roku podjęto starania o utworzenie sali komputerowej. Począwszy od 1990 r. rozbudowa szkoły mogła być finansowana przez samorządy terytorialne, dlatego jesienią 1991 r. rozpoczęty został I etap rozbudowy nowego, trzeciego skrzydła szkoły od strony wschodniej. W 1991 r. nastąpiła likwidacja Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Świątnikach Górnych. Od września tegoż roku na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły została powołana pani Stanisława Kotarba. W 1992 r. miała miejsce uroczystość otwarcia nowego skrzydła szkoły, które zostało oddane do użytku. Na parterze nowo dobudowanej części szkoły jedna z klas została zaadaptowana na małą salę gimnastyczną, której dotychczas nasza szkoła nie posiadała. Ponadto dokonano w tym czasie wymiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe. W czerwcu 1993 r. został opracowany pierwszy Statut będący „małą konstytucją” szkoły. Od 1994 roku w związku ze zmianami w oświacie organem prowadzącym szkołę został Urząd Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych, który przejął jednocześnie obsługę ekonomiczno–administracyjną szkół. W związku z czym przestał funkcjonować w naszej szkole GZEAS.

W latach 90–tych rozpoczęto sukcesywnie wycofywanie nauki języka rosyjskiego, na miejsce którego wprowadzono obowiązkowo język niemiecki, a następnie angielski od 1995 r. W tym roku powstała pracownia komputerowa, w której odbywały się zajęcia koła informatycznego. W 1997 r. z pomocą funkcjonującej w szkole Rady Rodziców doposażono pracownię komputerową. Od tego roku jako drugi język obcy został wprowadzony język francuski.

Ważnymi inwestycjami przeprowadzonymi w latach 90–tych była wymiana pokrycia dachowego i okien w zachodniej i środkowej części szkoły. Ponadto część mieszkalna szkoły znajdująca się na poddaszu została zaadaptowana na pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne. Wyremontowano także szatnie oraz wykonano odwodnienie północnej części budynku szkoły.

Rok 1999 stał się przełomową datą, gdyż w tym roku rozpoczęto wdrażanie zmian związanych z reformą systemu oświaty. Został wprowadzony nowy przedmiot nauczania – informatyka. Zaczęła funkcjonować 6–klasowa szkoła podstawowa, przygotowująca do nauki w gimnazjum. Reforma wprowadziła także zmiany na najniższym szczeblu nauczania, dotychczasowe nauczanie początkowe w klasach I – III przekształciło się w nauczanie zintegrowane. W klasach starszych IV – VI wprowadzono nauczanie blokowe. Pojawił się nowy przedmiot przyroda łączący elementy biologii, fizyki, geografii i chemii oraz przedmiot sztuka łączący muzykę z plastyką.

W 2001 roku część wschodniego skrzydła szkoły i część jej terenu została oddana pod adaptację Samorządowego Przedszkola w Świątnikach Górnych. Od września 2003 roku funkcję pełnienia obowiązków dyrektora szkoły powierzono na rok pani Marii Rup. We wrześniu 2004 roku nowym dyrektorem szkoły został pan Robert Kozłowski. W tym roku powstał kącik poświęcony patronowi naszej szkoły Adamowi Mickiewiczowi. Od czerwca 2005 r. zainicjowany został zwyczaj wręczania statuetek najlepszym uczniom naszej szkoły, który odbywa się corocznie pod hasłem „Plebiscyt Uczniowski – Najlepsi z Najlepszych”. W okresie wakacji w 2006 r. odbyły się prace remontowe na boisku szkolnym oraz odwodnienie zachodniej części budynku szkoły. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2006/2007 oddano do użytku dwa nowe boiska asfaltowe – do piłki nożnej i siatkówki. W czerwcu 2007 r. odbyła się wspaniała uroczystość poświęcenia i nadania szkole Sztandaru. Głównym pomysłodawcą i fundatorem tego przedsięwzięcia był ks. Stanisław Czulak, proboszcz miejscowej parafii. Tę wspaniałą inicjatywę wsparło finansowo także wielu sponsorów – sympatyków naszej szkoły. W oczekiwaniu na podniosłą i uroczystą chwilę nadania Sztandaru naszej szkole, uczniowie aktywnie uczestniczyli w cyklicznych zajęciach poświęconych pamięci Patrona Szkoły oraz konkursie recytatorskim jego utworów – „W krainie poezji Adama Mickiewicza”. 2 czerwca 2007 r. – ten wyjątkowy dzień w historii naszej szkoły – rozpoczął się uroczystym przemarszem pocztu sztandarowego ze szkoły do kościoła parafialnego, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. W drodze towarzyszyła im Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Świątniki Górne. Podczas uroczystej Mszy świętej nastąpiło poświęcenie Sztandaru przez ks. Stanisława Czulaka. Dalsze uroczystości odbywały się w Spółdzielni Pracy „Przyszłość”, gdzie nastąpiło uroczyste przejęcie Sztandaru przez dyrektora szkoły Roberta Kozłowskiego i przekazanie go uczniom naszej szkoły. Następnie odbyła się prezentacja przygotowanego na tę okazję programu artystycznego. Po pięknych występach zaproszono zebranych gości na okolicznościową wystawę „Z życia szkoły” oraz poczęstunek do budynku szkolnego. Wielu gości z tej okazji dokonało pamiątkowych wpisów w Kronice Szkoły. W okresie wakacji 2007 roku kontynuowano prace remontowe w szkole – dokończono wymianę okien we wschodniej części budynku. Od lutego 2007 roku rozpoczęła w naszej szkole swą działalność drużyna harcerska „Strażnicy Watry”. Rok 2007/2008 był przełomowym rokiem w historii szkolnictwa, gdyż właśnie w tym roku szkolnym nastąpił powrót do tradycji noszenia przez uczniów jednolitych strojów szkolnych. Od tego roku i w naszej szkole obowiązkowym strojem szkolnym stały się mundurki wraz z logo szkoły. W tym roku  szkolnym przeprowadzono drobne naprawy i remonty. Dzięki życzliwości ofiarodawców wyremontowano salę w przyziemiu i zaadaptowano ją na salę lekcyjną. Wymieniono na poddaszu i pierwszym piętrze oświetlenie, zainstalowano komputery w bibliotece w celu zaprowadzenia elektronicznego spisu księgozbioru szkolnej biblioteki oraz prowadzenia zajęć z zakresu edukacji czytelniczo-medialnej. Wymieniono stolarkę w skrzydle wschodnim szkoły i zamontowano nowe drzwi ewakuacyjne. Szkoła stała się obiektem monitorowanym z zewnątrz. Podjęto starania o dotację na wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wewnątrz budynku. W roku 2008 jako jeden z najważniejszych elementów pracy szkoły zostały podjęte starania dotyczące budowy sali gimnastycznej. Od lutego 2008 roku w naszej szkole rozpoczęła swą działalność świetlica opiekuńczo – wychowawcza finansowana przez MGOPS w Świątnikach Górnych i działającym przy nim KPPA. W ramach zajęć świetlicowych dzieciom nie tylko zapewniano opiekę, ale przede wszystkim umożliwiono udział w ciekawych zajęciach artystycznych, ruchowych i ogólnorozwojowych jako alternatywę spędzania wolnego czasu, udzielano pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w odrabianiu zadań domowych i realizowano zadania  w zakresie dożywiania uczniów.

Następny rok szkolny 2008/2009 przyniósł kolejne zmiany dotyczące  bazy szkoły. Na poddaszu szkoły wyremontowano pomieszczenie po mieszkaniach nauczycielskich z przeznaczeniem na salę lekcyjną w celu poprawienia warunków pracy uczniów. W trosce o podniesienie warunków higieniczno-sanitarnych dokonano gruntownego remontu toalet na parterze i piętrze. Wykonano częściowo remont systemu grzewczego wymieniając kaloryfery na pierwszym piętrze. W tym roku szkolnym przywrócono funkcję wicedyrektora, którą dyrektor na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej powierzył p. Alicji Salawa. W związku z tym dzięki wsparciu sponsorów część poddasza zaadaptowano na zorganizowanie kancelarii dla wicedyrektora. W 2009 roku zgodnie z sugestiami Rady Rodziców i społecznosci uczniowskiej dotyczącymi usytuowania w otoczeniu szkoły placu zabaw dla dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego podjęto działania zmierzające do pozyskania pozabudżetowych środków finansowych na ten cel. Pod koniec roku szkolnego w miesiacu czerwcu 2009 r. miała miejsce wizyta duszpasterska ks. Biskupa Józefa Guzdka, przy okazji wizytacji parafii. Ksiądz biskup przybył do naszj szkoły, by spotkać się z uczniami, gronem pedagogicznym i pracownikami naszej szkoły. Po powitaniu i krótkim okolicznościowym występie uczniów, ksiądz biskup podczas wspólnej rozmowy z zebranymi podzielił się swoją refleksja na temat roli szkoły i domu rodzinnego w wychowaniu i kształtowaniu osobowości młodego człowieka, a uczniom wskazał na ogromna role edukacji, jako fundamentu udanego startu w dorosłe życie. 

Od września 2009 roku wprowadzono w naszej szkole zmiany związane z realizacją zadań wynikających reformy oświaty i wdrażania nowej podstawy programowej. Od tego roku szkolnego dzieci 6 – letnie za zgodą swoich rodziców i po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu MEN będą mogły uczęszczać już do pierwszej klasy. Od 2012 roku obowiązkiem szkolnym zgodnie z założeniami reformy zostaną objęte wszystkie 6 – latki. W tym roku szkolnym nasza szkoła zakwalifikowała się do pilotażowego programu realizowanego z środków UE dla klas pierwszych pod hasłem „Pierwszaki – Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Przez okres trzy lat realizowane będą cykliczne, dodatkowe zajęcia dla pierwszoklasistów służące rozwojowi inteligencji wielorakich z wykorzystaniem otrzymanych na ten cel nowoczesnych, atrakcyjnych pomocy dydaktycznych na kwotę 8 tys. złotych. We wrześniu 2009 roku istniejąca w naszej szkole drużyna harcerska rozszerzyła swą działaność w Szkole Podstawowej we Wrząsowicach. Powstała tam nowa drużyna, która w połączeniu z naszą stworzyła szczep harcerski. W ramach wzajemnej współpracy organizowane są wspólne zbiórki i biwaki oraz obozy. Harcerze czynnie uczestniczą w okolicznościowych imprezach patriotycznych organizowanych w szkołach i na terenie gminy. Nasza szkoła w roku szkolnym 2009/2010 otrzymała także certyfikat „Szkoły wyróżnionej za wychowanie” za całokształt działań wychowawczych mających na celu kształtowanie właściwych postaw wśród uczniów. Ten rok także obfitował w zmiany wzbogacające bazę szkoły. Przeprowadzono remonty w suterenach, gdzie wyremontowano salę z przeznaczeniem na zajęcia świetlicowe oraz salę do zabaw ruchowych dla dzieci młodszych, którą wyposażono w sprzęty i pomoce pozyskane w ramach realizacji programu Radosna Szkoła na kwotę 13 tys. złotych. Kontynuowano działania dotyczące dalszych konsultacji w związku z budową sali gimnastycznej, jak również placu zabaw dla dzieci. Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji budowy placu zabaw z północnej strony budynku szkoły. Wiosną 2010 roku powodzie nawiedziły wiele obszarów naszej ojczyzny, powodując wiele zniszczeń. Nasza szkoła też ucierpiała. Sale w suterenach, szatnie, piwnice i kotłownia zostały zalana na skutek ulewnych deszczy – „wielka woda” dokonała nieoczekiwanych zniszczeń. W związku z tym konieczne było osuszanie i oczyszczanie zalanych sal i szatni oraz gruntowny remont piwnic i kotłowni, który został przeprowadzony podczas wakacji. Zakupiono i zamontowano również nowy piec gazowy c.o. W miesiącu czerwcu 2010 roku rozpoczęto długo oczekiwaną inwestycję.  Na terenie szkoły wkroczyły maszyny budowlane wykonujące wykopy pod nową salę sportową. 

Rok 2010/2011 to dla naszej szkoły czas realizacji ważnych inwestycji. Przez cały rok szkolny trwały intensywne prace budowlane w związku z budową sali sportowej. Z radością obserwowaliśmy efekty tych prac. W okresie ferii zimowych wykonana została przewiązka łącząca budynek naszej szkoły z nowym obiektem sportowym usytuowanym od strony zachodniej. W związku z tym przeprowadzono częściowo remont szkolnej biblioteki. Przez cały czas trwania prac budowlanych troszczono się o właściwe zabezpieczenie placu budowy i bezpieczeństwo uczniów.   W tym samym czasie, trwały w miesiącu wrześniu wykończeniowe prace remontu piwnic i kotłowni oraz budowy placu zabaw. W połowie września 2010 roku nastąpił uroczysty odbiór placu zabaw. Dzięki temu najmłodsi uczniowie, dzieci z oddziału przedszkolnego, a także zaprzyjaźnionego Przedszkola Samorządowego zyskały nowe atrakcyjne miejsce do zabaw ruchowych, które wyposażono w nowoczesne sprzęty oraz bezpieczną nawierzchnię. Fundusze w kwocie 130 tys. złotych pozyskane zostały na ten cel w ramach programu „Radosna Szkoła”. W lutym 2011 roku dokonano dalszej wymiany grzejników w pozostałej części budynku. W miesiącu marcu 2011 roku nasza szkoła otrzymała tytuł „Szkoły odkrywców talentów” za całokształt działań edukacyjnych mających na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów: artystycznych – wokalnych, tanecznych, teatralnych oraz matematycznych i sportowych. A także docenienie ich osiągnięć i sukcesów w tych dziedzinach. Uroczyste odsłonicie pamiątkowej tablicy nastąpiło 21 marca 2011 roku dokonał go wizytator KO w Krakowie. Na tę szczególną okazję uczniowie przygotowali prezentację pod hasłem „Każdy jakiś talent ma”.

W okresie wakacji w miesiącu lipcu i sierpniu 2011 roku trwały intensywne prace budowlane na terenie naszej szkoły w związku z budową sali gimnastycznej. Firma przetargowa wykonywała prace wykończeniowe nowej części budynku. Wybrukowano także parking przed szkołą oraz wykonano nowe ogrodzenie terenu szkoły od strony południowej. W związku z reformą oświaty i koniecznością objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich w 2012 roku wszystkie dzieci 5-letnie zobligowane zostały do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W celu zapewnienia odpowiedniej bazy i wyposażenia do realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego zgodnie z duchem reformy, wyremontowano dotychczasową salę gimnastyczną i przyległą do niej szatnię, i zaadaptowano je na cele oddziału przedszkolnego. Nowe, pięknie urządzone pomieszczenia zostały w pełni przystosowane do potrzeb dzieci 5 i 6-letnich. Częściowo wyremontowano dotychczasową salę oddziału przedszkolnego z przeznaczeniem na zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej dla klas pierwszych. Zakupiono także nowe meble do świetlicy szkolnej. Od września 2011 roku po jedenastu latach powróciła nauka języka niemieckiego począwszy od klas czwartych, jako drugiego obok języka francuskiego dodatkowego języka obcego. W kolejnych latach nauka tego języka będzie sukcesywnie realizowana w kolejnych klasach.    W tym roku szkolnym funkcję wicedyrektora szkoły powierzono p. Justynie Otfinowskiej.

Data 16 września 2011 roku zapisała się w kartach historii naszej szkoły, jako jeden z najważniejszych dni z życia szkoły. W tym dniu nastąpiło otwarcie sali sportowej. Na tę podniosłą i wyjątkową uroczystość uczniowie przygotowali okolicznościowe występy i zaprezentowali swoje talenty – nie tylko sportowe. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice i mieszkańcy. Było to bowiem ważne wydarzenie nie tylko dla szkoły, ale także dla społeczności lokalnej. Wreszcie ziściły się marzenia wielu pokoleń o nowoczesnym, pięknym obiekcie sportowym na miarę XXI wieku.

Skip to content