szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

REKRUTACJA 2023/2024

W związku trwającą rekrutacją do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej  na rok szkolny 2023/2024

prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z terminami i procedurami rekrutacyjnymi, wymaganymi kryteriami i dokumentami.

Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły  www.spswiatnikigorne.eu  zamieszczone w zakładce REKRUTACJA 2023/2024  lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 14.30

Informacje można uzyskać też poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail:                                              

szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl   nr tel. 12 270 50 40

Wszystkie informację dotyczące postępowania rekrutacyjnego zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.

Zarządzenia:

Uchwały:

WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW  W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

(dotyczy dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym 2022/2023)

 • Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej   

– tylko ten dokument składają rodzice/opiekunowie prawni dziecka (5-letniego), które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało do oddziału przedszkolnego i chcą, aby dziecko kontynuowało realizację wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024  w naszej szkole. Rodzice/ opiekunowie prawni nie składają żadnych innych dokumentów.

Wzór deklaracji   (zał. 1)

Termin złożenia deklaracji – do 15 lutego 2023r.

 (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024)

 • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

Wzór wniosku (zał. 2)

 • Oświadczenie rodzica ws. rodzeństwa dziecka

– oświadczenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni kandydata, gdy rodzeństwo kandydata uczęszcza lub ubiega się także o przyjęcie do naszej placówki.

Wzór oświadczenia  rodzica (zał. 3)

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych podczas rekrutacji

Wzór klauzuli informacyjnej (zał. 4)

A także,

oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i dodatkowych zawartych w Zarządzeniu Nr 909/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 20 stycznia 2023 r., §1 ust.9-13, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych.

Termin składania dokumentów: 23 lutego 2023r. – 24 marca 2023r.

 (dotyczy kandydata zakwalifikowanego przez komisję rekrutacyjną do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024)

 • Formularz potwierdzenia woli w zakresie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata dopiero po zakwalifikowaniu dziecka przez komisję rekrutacyjną do oddziału przedszkolnego

      Wzór formularza potwierdzenia woli (zał. 5)

Termin złożenia formularza potwierdzenia woli: 03 kwietnia 2023r. –  13 kwietnia 2023r.

————————————————————————————————————————–

WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

DO KLASY I

(dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły – na terenie miasta Świątniki Górne)

 • Zgłoszenie o przyjęcie do klasy I do publicznej szkoły podstawowej

(dzieci z obwodu)

zgłoszenie składają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w Świątnikach Górnych w obwodzie szkoły. Dzieci te nie są objęte procedurą rekrutacyjną, przyjmowane są z urzędu.

Wzór zgłoszenia (zał. 1)

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

– oświadczenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły.

Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania (zał. 2)

Termin składania dokumentów: 13 lutego 2023r. – 24 marca 2023r.

 (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – w innych ościennych miejscowościach)

 • Wniosek o przyjęcie do klasy I do publicznej szkoły podstawowej

(dzieci spoza obwodu)

wniosek składają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Wzór wniosku (zał. 3)

 • Oświadczenie rodzica ws. rodzeństwa dziecka

 oświadczenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni kandydata, gdy jego rodzeństwo uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych lub ubiega się także o przyjęcie do naszej placówki

Wzór oświadczenia rodzica w sprawie rodzeństwa (zał. 4)

A także,

oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych w Zarządzeniu Nr 909/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 20 stycznia 2023 r., §2 ust.9-13, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych, w tym między innymi np.

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania i jego odległości od szkoły

Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania (zał. 5 )

Termin składania dokumentów: 27 marca 2023r. – 31 marca 2023r.

 (dotyczy kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły – w innych ościennych miejscowościach zakwalifikowanego przez komisję rekrutacyjną  do klasy I w roku szkolnym 2023/2024)

 • Formularz potwierdzenia woli w zakresie przyjęcia dziecka do klasy 1 (po zakwalifikowaniu dziecka)

– dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego przez komisję rekrutacyjną do klasy pierwszej

Wzór formularza potwierdzenia woli (zał. 6)

Termin składania potwierdzenia woli: 13 kwietnia 2023r. – 21 kwietnia 2023r.

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wymaganych dokumentów.

Dokumenty zawierające braki formalne (wypełnione nieprawidłowo) będą odrzucone przez komisję rekrutacyjną.

Wymagane jest podpisanie dokumentów przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko powinna dołączyć do wniosku kserokopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

W przypadku rodziny zastępczej lub pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającą objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełniane kryteria ustawowe lub dodatkowe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Skip to content