szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 06.04.2020 r.

Wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne (ich Rodzice złożyli stosowne dokumenty) i dlatego zostali zakwalifikowani do przyjęcia do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z informacja podaną 30.03.2020 r, gdyż dokumenty potwierdzały spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Warunkiem przyjęcia kandydata było złożenie przez Rodziców/ prawnych opiekunów woli w zakresie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego na rok szkolny oraz ilość posiadanych miejsc przez naszą placówkę.

Potwierdzenia woli dokonało 26 Rodziców zakwalifikowanych kandydatów.

Ze względu na posiadaną (na obecny czas) liczbę wolnych miejsc

przyjętych zostało 25 kandydatów, jeden kandydat z najmniejszą liczbą punktów spoza terenu gminy nie został przyjęty.

W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły

w godzinach od 8.00 do 12.00

  nr tel. 12 270 50 40, www.spswiatnikigorne.eu

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych z terenu Miasta i Gminy Świątniki Górne przeprowadzone zostanie postępowanie uzupełniające zgodnie z Zarządzeniem Nr 313/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalania terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Świątniki Górne na rok szkolny 2020/2021.

Skip to content