szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenie rodziców.

Dzieci spoza obwodu naszej szkoły, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 i realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w naszej placówce, na wniosek rodziców, są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Zarządzeniu nr 314/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 23 stycznia 2020 r.

Wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne i są zakwalifikowani do klasy I na nowy rok szkolny.
Jednak zakwalifikowanie
dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem.
Rodzice dziecka w terminie
od 09 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r.
zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Nie złożycie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją i skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I.

15 kwietnia 2020 r.
zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I, w zależności od posiadanych wolnych miejsc.

Ze względu na obecną sytuację prosimy Rodziców o spełnienie tego wymogu postępowania rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie elektronicznie lub w formie papierowej poprzez pozostawienie druku potwierdzenia woli w skrzynce do korespondencji przy wejściu głównym.

Wzór druku znajduje się na stornie internetowej szkoły www.spswiatnikigorne.eu
W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły nr tel. 12 270 50 40

Formularz potwierdzenia woli

w zakresie przyjęcia kandydata do szkoły

Potwierdzamy wolę podjęcia nauki przez naszą córkę/ naszego syna*

………………………………………………………………….

(imiona i nazwisko dziecka)

……………………………..

data i miejsce urodzenia

Numer PESEL: ………………………………………………..

 w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świątnikach Górnych

w roku szkolnym 2020/2021.

Jednocześnie oświadczamy, że nie składaliśmy podobnego potwierdzenia woli w innych placówkach.

W związku z realizacją obowiązku szkolnego w wyżej wymienionej placówce  podajemy:

  1. Adres zamieszkania dziecka:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………                              ……………………………………..

     miejscowość, data                                          

 …………………………………….

                                                                               podpisy rodziców/prawnych opiekunów

   niewłaściwe skreślić

Skip to content