szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Ważny komunikat

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Drodzy uczniowie!

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 1 września 2020 r.

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną umieszczone na stronie www.spswiatnikigorne.eu i w e-dzienniku, bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku szkolnym i na obiektach należących do placówki. 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Rodzice do przedszkola/oddziału przedszkolnego/szkoły przyprowadzają dziecko zdrowe.
 3. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 4. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 5. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje.
 6. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 7. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza korytarzem wejściowym, stanowiącym przestrzeń wspólną – „strefę rodzica”.
 8. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 9. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 10. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 11. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 12. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe i/lub dezynfekcja rąk).
 13. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 14. W szkole nie obowiązuje noszenia maseczek i rękawiczek podczas zajęć.  Jeśli, jednak rodzic uważa za konieczne noszenie maseczki przez dziecko w szkole, nie ma przeciwwskazań.
 15. Przebywając na terenie  szkoły – w szatni oraz w czasie przerw międzylekcyjnych /na korytarzu/ uczniowie muszą zakrywać usta i nos ( chodzą w maseczkach), jeżeli spożywają posiłek ściągają maseczkę, ale zachowują dystans 1,5 m od innych osób.
 16. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych na korytarzach, w bibliotece, szatni, toaletach na świetlicy.
 17. Rodzic odprowadzający oraz uczniowie/dzieci przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta.
 18. Rodzic zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust oraz założenia rękawiczek i przed wejściem do budynku musi dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 19. Uczeń do szkoły przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 20. Uczniowie  i rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń higienicznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w budynku szkoły i dotyczącymi: dezynfekcji i mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczki i rękawiczek, postępowania z odpadami itd.
 21. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 22. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 23. W przypadku uczniów z klas pierwszych, w uzasadnionych wypadkach rodzic może odprowadzić dziecko do szatni i przekazać pod opiekę nauczyciela.
 24. Rodzic/prawny opiekun pozostaje w kontakcie ze szkołą i komunikuje się telefonicznie, mailowo. W sytuacjach ważnych rodzice/opiekunowie po wcześniejszym uzgodnieniu mogą się spotkać z nauczycielem/dyrektorem z zachowaniem dystansu i z zachowaniem środków ochronnych: osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych i/lub dezynfekcji rąk).
 1.  

Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

 1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
 2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka przez domofon pracownikowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 3. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
 4. Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 5. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 6. Uczeń klasy IV – VIII oraz klas młodszych, których rodzice wypełnili oświadczenie o samodzielnym uczęszczaniu dziecka do szkoły, po zakończonych lekcjach udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły.
 1. Przed wejściem do szatni zakłada maseczkę na nos i usta.

Szczegółowe informacje znajdują się w PROCEDURY OCHRONY UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW PRZED COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. ADAMA MICKIEWICZAW ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH – AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2020 R.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z W/W PROCEDURAMI! Zamieszczone zostały one na stronie internetowej szkoły w zakładce Informator / Dokumenty

    Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły – Agnieszka Szlachetka

Skip to content