szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenie rodziców.
Dzieci spoza obwodu naszej szkoły, które uczęszczały do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 i realizowały obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w naszej placówce, na wniosek rodziców, są przyjmowane do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Zarządzeniu nr 508/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 11 stycznia 2021 r.


Wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne i są zakwalifikowani do klasy I na nowy rok szkolny.
Jednak zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem.
Rodzice dziecka w terminie
od 31 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r.
zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
Nie złożycie potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją i skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I.
8 kwietnia 2021 r.

zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I, w zależności od posiadanych wolnych miejsc.


Ze względu na obecną sytuację prosimy Rodziców o spełnienie tego wymogu postępowania rekrutacyjnego w wyznaczonym terminie elektronicznie lub w formie papierowej poprzez pozostawienie druku potwierdzenia woli w skrzynce do korespondencji przy wejściu głównym lub złożeniu go w sekretariacie szkoły.
Wzór druku znajduje się na stornie internetowej szkoły www.spswiatnikigorne.eu w zakładce REKRUTACJA lub pobrać ze szkoły (z przedsionka przy wejściu głównym).


W razie zapytań proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły nr tel. 12 270 50 40

Skip to content