szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PRZYJAŹŃ NIEJEDNO MA IMIĘ”

Regulamin konkursu „PRZYJAŹŃ NIEJEDNO MA IMIĘ”

 1. Warunki ogólne

1) Regulamin konkursu fotograficznego „Przyjaźń niejedno ma imię” (dalej: „Regulamin”)
określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie na prace fotograficzne.

2) Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Świątniki Górne przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Cele konkursu:
 • przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;
 • ·        uwrażliwienie dzieci i młodzieży na takie wartości jak przyjaźń, zaufanie, empatia, szacunek itp.;
 • ·        zwiększenie wśród dzieci i młodzieży umiejętności i postaw pomocnych w budowaniu przyjaźni, zdrowych relacji rówieśniczych;
 • wzmocnienie relacji pomiędzy dziećmi, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i przynależności do grupy;
 • wzrost umiejętności udzielania wzajemnego wsparcia rówieśniczego;
 • propagowanie wśród młodzieży twórczej postawy;
 • ·        rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
 1. Czas trwania konkursu

1) Konkurs trwa od 7 listopada 2022 r. do 28 listopada 2022 r.
2) Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi w dniu  30 listopada 2022 r.

 1. Uczestnicy konkursu

1) Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każdy mieszkaniec Gminy Świątniki Górne w wieku od 10 do 19 lat.

2) Osoby niepełnoletnie do pracy muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego (załącznik 1)

 1. Zasady konkursu

1) Fotografię konkursową należy dostarczyć do Organizatora poprzez jedną z trzech możliwych propozycji:

 • przekazać do Wychowawcy lub Pedagoga szkolnego w formie odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 15 x 21 cm;
 • wysłać na adres mailowy: profilaktyka@swiatniki-gorne.pl, w temacie email należy wpisać hasło konkursu tj. „Przyjaźń niejedno ma imię”, natomiast w treści imię autora pracy, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę i szkołę, do której uczęszcza. W załączniku proszę umieścić również zgodę opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.
 • dostarczyć  na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Świątniki Górne w formie odbitki fotograficznej o wymiarach minimum 15×21 cm, w opisanej kopercie (hasło konkursu tj. „Przyjaźń niejedno ma imię”, imię autora pracy, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę i szkołę, do której uczęszcza). Do koperty dołączyć zgodę opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej.

2) Praca Konkursowa musi spełniać następujące warunki:

 • fotografia autorska;
 • praca konkursowa powinna ukazywać obraz przyjaźni widziany oczami dzieci i młodzieży (wspólne spędzanie czasu, symbole, gesty, miejsca, skojarzenia, itp.);
 • fotografia nie może ukazywać wizerunku twarzy;
 • technika wykonania pracy dowolna;

3) Prace Konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie od IV do VI klasy Szkoły Podstawowej,
 • uczniowie od VI do VIII klasy Szkoły Podstawowej,
 • uczniów szkół średnich

3) Prace konkursowe nie spełniające wymagań określonych w niniejszym Regulaminie nie biorą udziału w konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora.

4) Laureatami Konkursu zostają Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez
Jury powołane przez Organizatora.

5) Fotografie ocenia się według następujących kryteriów:

 • zgodność z tematem,
 • bogata w szczegóły, kolorystykę, staranna, estetyczna,
 • charakteryzująca się ciekawym, oryginalnym pomysłem.
 1. Nagrody

Nagrodami w Konkursie są zestawy upominkowe dla 3 Laureatów z każdej kategorii wiekowej. W skład nagród wchodzą 2 bilety do kina (można zabrać przyjaciela), vouchery prezentowe, akcesoria fotograficzne, nagrody rzeczowe;

 1. Prawa autorskie

1) Publikując Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że
posiada on do wykonanej pracy i zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie;

2) Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy
Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych,ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci
multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu
oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; w
zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line.

3) Przystępując do Konkursu Uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża
zgodę na opublikowanie jego Pracy Konkursowej przez Organizatora na stronie Urzędu Gminy Świątniki Górne oraz na oficjalnym profilu Gminy Świątniki Górne.

4) Podpis pod Pracą Konkursową uwzględni imię i wiek albo klasę Laureata Konkursu. 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

 • administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Gmina Świątniki Górne, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne , adres: ul. Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne, tel.  12 270 40 30.
 • w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Dorota Marek, za pośrednictwem adresu  e-mail: odo.dmarek@onet.pl;
 • ·         przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:

– dane osobowe opiekuna prawnego Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, adres mailowy.
– dane osobowe Uczestnika konkursu: Imię i nazwisko, wiek oraz w przypadku dzieci w wieku szkolnym – klasę, do której uczęszcza, adres mailowy.

 • dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu związanym z realizacją Konkursu Fotograficznego „Przyjaźń niejedno ma imię”.
 • okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych czyli do dnia zakończenia Konkursu tj. do 30.11.2022.
 • ·         Prawa podmiotów danych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, do ograniczania przetwarzania tych danych oraz prawo do żądania ich usunięcia po upływie okresu, o którym mowa powyżej.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie. W trakcie
  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do
  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani do profilowania.
 • ·         Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych. Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie realizowanych przez niego obowiązków a także innym podmiotom np. Facebook.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu prawo
  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel: 22 531 03 00. 9.1.10
  Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych. Podanie danych
  osobowych jest konieczne dla celów związanych z udziałem w Konkursie „Nasze
  #RodzinneWakacje”.

Załącznik 1

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

1. Ja (imię i nazwisko) ……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie fotograficznym pod tytułem „Przyjaźń niejedno ma imię”.
2. Ja (imię i nazwisko) ………………………………………. wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka,klasa, wiek) ………………………………………………………………………………………………. w Konkursie fotograficznym pod hasłem „Przyjaźń niejedno ma imię” akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami
przetwarzania danych określonymi w Regulaminie Konkursu.
3. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka w razie wygranej na stronie internetowej

…………………………………………………………
podpis opiekuna prawnego dziecka     

Skip to content