szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

Rekrutacja 2022/2023

 

W związku trwającą rekrutacją do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

prosimy rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z procedurami rekrutacyjnymi, wymaganymi kryteriami i dokumentami.

Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej naszej szkoły  www.spswiatnikigorne.eu 
zamieszczone w zakładce REKRUTACJA 2022/2023
lub w sekretariacie szkoły w godz. 7.30 – 14.30

Informacje można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail:

szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl   nr tel. 12 270 50 40

Zarządzenia:

 • Procedury rekrutacyjne – Zarządzenie Burmistrza MiG Świątniki Górne

Załącznik A

 • Terminy rekrutacji – Zarządzenie Burmistrza MiG Świątniki Górne

Załącznik B

Uchwały:

 • Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych – Uchwała RM w Świątnikach Górnych

Załącznik C

 • Rekrutacja do szkoły podstawowej – Uchwała RM w Świątnikach Górnych

Załącznik D

WZORY DOKUMENTÓW:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

(dotyczy dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w bieżącym roku szkolnym 2021/2022)

 • Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej   

– tylko ten dokument składają rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do oddziału przedszkolnego i chcą, aby dziecko kontynuowało realizację wychowania przedszkolnego w roku 2022/2023 w naszej placówce

Wzór deklaracji – załącznik

(dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023)

 • Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej 2)

dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata, który ubiega się    o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023

Wzór wniosku – załącznik

 • Oświadczenie rodzica ws. rodzeństwa dziecka

– oświadczenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni kandydata, gdy jego rodzeństwo uczęszcza lub ubiega się także o przyjęcie do naszej placówki

Wzór oświadczenia – załącznik

A także,

oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów ustawowych i dodatkowych zawartych w Zarządzeniu Nr 680/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 18 stycznia 2022 r., §1 ust.9-13, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych.

 • Formularz potwierdzenia woli w zakresie przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego przez komisję rekrutacyjną do oddziału przedszkolnego (w dniach 23.03 – 01.04.2022r.)

Wzór formularza załącznik

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wzór klauzuli załącznik

WZORY DOKUMENTÓW:

KLASA I

(dotyczy kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły – na terenie miasta Świątniki Górne)

 • Zgłoszenie o przyjęcie do klasy I do publicznej szkoły podstawowej 5)

(dzieci z obwodu)

zgłoszenie składają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w Świątnikach Górnych w obwodzie szkoły w dniach 01.02 – 18.03.2022r.

Wzór zgłoszenia – załącznik

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata
 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

– oświadczenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły

Wzór oświadczenia załącznik

KLASA I

(dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – w innych ościennych miejscowościach)

 • Wniosek o przyjęcie do klasy I do publicznej szkoły podstawowej

(dzieci spoza obwodu)

wniosek składają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, w dniach 21.03 – 25.03.2022r.

Wzór wniosku załącznik

 • Oświadczenie rodzica ws. rodzeństwa dziecka

 oświadczenie wypełniają rodzice/opiekunowie prawni kandydata, gdy jego rodzeństwo uczęszcza lub ubiega się także o przyjęcie do naszej placówki

Wzór oświadczenia – załącznik

A także,

oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych w Zarządzeniu Nr 680/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne z dnia 18 stycznia 2022 r., §2 ust.9-13, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych,

w tym między innymi np.

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania i jego odległości od szkoły

Wzór oświadczenia – załącznik

Oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełniane kryteria ustawowe lub dodatkowe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 • Formularz potwierdzenia woli w zakresie przyjęcia dziecka do klasy 1 (po zakwalifikowaniu dziecka)

– dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego przez komisję rekrutacyjną do klasy pierwszej, dziecka spoza obwodu szkoły (w dniach 01.04 – 08.04.2022r.)

Wzór oświadczenia – załącznik

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wymaganych niezbędnych dokumentów.

Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego lub klasy I z powodu niespełnienia formalnych wymogów (wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie, zawierające braki) będą niezakwalifikowane, czyli odrzucone przez komisję rekrutacyjną.

Wymagane jest podpisanie wniosku przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko powinna dołączyć do wniosku kserokopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

W przypadku rodziny zastępczej lub pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającą objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),

Oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełniane kryteria ustawowe lub dodatkowe składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Dokumenty należy składać w wyznaczonych terminach:

 • bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy;
  lub w przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły
 • w formie online, poprzez przesłanie skanu dokumentów na adres e-mail szkoły: szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl
 • dokumenty w zaklejonej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata należy wrzucić do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku szkoły (ul. Bruchnalskiego 35).
Skip to content