szkola.sg@sp.swiatniki-gorne.pl +48 12 270 50 40

WZORY WYMAGANYCH DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLASY PIERWSZEJ

Powyższe dokumenty składają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (na terenie miasta Świątniki Górne. Dzieci te nie są objęte procedurą rekrutacyjną, przyjmowane są z urzędu.

Termin składania dokumentów: 26 lutego 2024 r. – 25 marca 2024 r.

 (dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – w innych ościennych miejscowościach)

Wniosek składają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

A także,

oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów zawartych w Zarządzeniu Nr 1111/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne   z dnia 22 stycznia 2024 r., §2 ust.9-16, złożone przez rodziców/opiekunów prawnych, w tym między innymi np.

Termin składania dokumentów: 02 kwietnia 2024 r. – 08 kwietnia 2024 r.

Dokument składają rodzice/opiekunowie prawni kandydata spoza obwodu szkoły zakwalifikowanego przez komisję rekrutacyjną do klasy pierwszej.

Termin składania potwierdzenia woli: 15 kwietnia 2024 r. – 18 kwietnia 2024 r.

Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie wymaganych dokumentów pismem drukowanym.

Dokumenty zawierające braki formalne (wypełnione nieprawidłowo) będą odrzucone przez komisję rekrutacyjną.

Wymagane jest podpisanie dokumentów przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Osoba samotnie wychowująca dziecko powinna dołączyć do wniosku kserokopię prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

W przypadku rodziny zastępczej lub pieczy zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającą objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełniane kryteria składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Skip to content